Site slogan invullen en verbergen

Meldingsplicht RSZ

Wanneer moet de aannemer de werken melden?

De aannemer op wie de opdrachtgever een beroep doet om, tegen een prijs, geviseerde werken uit te voeren of te laten uitvoeren moet de werken melden en alle inlichtingen betreffende de bouwplaats, de opdrachtgever en de eventuele onderaannemers verstrekken.

 

De melding moet gebeuren voor de aanvang van de werken.

 

Een onderaannemer die op zijn beurt een beroep zal doen op andere onderaannemers moet de aannemer die aangifte doet hiervan voorafgaandelijk in kennis stellen zodat de hoofdaannemer hiervan melding kan doen. Onderaannemers die nog niet gekend zijn op het ogenblik dat de werken gemeld werden en waarop later toch een beroep wordt gedaan, moeten door de aannemer die de aangifte doet toegevoegd worden aan de werkmelding.

 

UITZONDERING:

 

Een werk in onroerende staat moet niet gemeld worden wanneer:

 

–        De aannemer geen beroep doet op onderaannemers

EN

–        Het totale bedrag (exclusief btw) lager is dan € 30.000,00

 

OF

 

–        De aannemer beroep doet op slechts één onderaannemer

EN

–        Het totale bedrag (exclusief btw) lager is dan € 5.000,00

 

Indien tijdens de uitvoering van de werken aan één van de uitzonderingsvoorwaarden niet meer voldaan wordt, moet de aannemer de RSZ hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen en alsnog de werken melden. Bij het inbrengen van een elektronische aangifte kan aangevinkt worden dat bij de aanvang van de werken het totaalbedrag (exclusief btw) lager was dan € 30.000,00 EN er geen beroep op onderaanneming was voorzien.

 

Via deze link kan u dergelijke aangifte doen.

Bron: https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/ddt/general/faq.htm

 


 

Opdrachtbrief

De externe boekhouder BIBF en zijn cliënt dienen voortaan (voor elke nieuwe cliënt) een opdrachtbrief op te maken voorafgaand aan de uitvoering van enige prestatie. Elke partij ontvangt uiteraard één exemplaar. Hierin moeten minstens op een evenwichtige wijze de wederzijdse rechten en plichten van de cliënt en van de boekhouder BIBF vermeld worden. Buitensporige schadebedingen en/of buitensporige opzeggingstermijnen bij opzegging van de samenwerking zijn verboden.

​Indien de boekhouder (-fiscalist) zijn aansprakelijkheid van de wet wenst te beperken voorziet de opdrachtbrief in duidelijke en evenwichtige bepalingen dienaangaande. Tevens dient de opdrachtbrief de berekening van de erelonen en de te respecteren termijnen duidelijk te bepalen.

Voor de cliënten waarvoor de externe boekhouder BIBF reeds prestaties leverde voorafgaand aan de inwerkingtreding van de nieuwe plichtenleer zonder dat er een opdrachtbrief werd opgemaakt, conform de hierboven beschreven minimale voorwaarden, dient hij/zij binnen een termijn van 24 maanden dergelijke opdrachtbrief op te maken in overleg met zijn cliënt.

Bron: Pacioli nr 377 BIBF

 


 

Witte kassa voor maaltijdomzet boven 25.000 EUR

De Raad van State heeft de zgn. 10%-regel voor de witte kassa vernietigd. Naar aanleiding van dat arrest heeft het kernkabinet beslist de invoering en het gebruik van het Geregistreerd Kassasysteem (GKS) aan te passen.

De 10%-regel wordt geschrapt. Elke uitbating waarvan minimum 10% van de omzet bestond uit de consumptie van maaltijden ter plaatse (restaurant- en cateringdiensten) was verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS.

 

De grens voor de verplichting van een GKS ligt nu op een omzet van 25.000 EUR uit de ter plaatse verbruikte maaltijden.

Elke uitbating waarvan de omzet uit de consumptie van maaltijden minstens 25.000 euro (exclusief btw) bedraagt, is vanaf 1 januari 2016 verplicht btw-kastickets uit te reiken door middel van een GKS. Die grens moet voor het eerst berekend worden op de omzetcijfers van het kalenderjaar 2015.

 

Uw onderneming valt nu voor het eerst onder de GKS-verplichting door de nieuwe 25.000 grens:

– u moet zich uiterlijk op 31.03.2016 registreren als horecaonderneming op de online GKS-applicatie van de FOD Financiën;

​- u moet uiterlijk op 30.06.2016 de levering van een kassasysteem en FDM (black box) in de online GKS-applicatie van de FOD Financiën geregistreerd hebben;

– uw GKS moet actief zijn uiterlijk op 31.12.2016. U moet dus tijdig de VSC (VAT Signing Card) aanvragen om een activatie door de verdeler mogelijk te maken voor deze datum.

 

Uw onderneming viel onder de ‘oude’ 10%-maatregel, maar valt volgens de nieuwe grens van 25.000 EUR niet meer onder de GKS-verplichting:

u heeft de keuze:

– u kunt verder blijven werken met het GKS en beroep blijven doen op de sociale relance maatregel van de doelgroep korting voor vaste werknemers;

– u opteert ervoor niet langer met het GKS te werken. U moet dan wel opnieuw btw-ontvangstbewijzen (btw-bonnetjes) uitreiken;

– compensatie voor zaken, die reeds een GKS installeerden en volgens de nieuwe grens niet meer onder de GKS-maatregel vallen, zal onderzocht worden.

 

Uw onderneming moet een GKS hebben zowel onder de ‘oude’ regel als onder de nieuwe regeling:

– uw GKS moet nog steeds op 31.12.2015 actief zijn.

Bron: http://www.practicali.be/blog/cat/fiscaal-nieuws/post/witte-kassa-voor-maaltijdomzet-boven-25000-euro/

 


 

BTW tarief op onroerende werken aan privéwoning – verlenging overgangsregime

Oorspronkelijk moest deze nieuwe maatregel (EN BIJGEVOLG OOK HET OVERGANGSREGIME) van start gaan op 1 januari 2016. Deze maatregel werd echter niet op tijd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad waardoor de regeling en de meegedeelde overgangsregeling werden verlengd. Ondertussen werd de wijziging aan KB nr. 20 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (dd. 2 februari 2016) met als gevolg dat deze regeling van start gaat vanaf 12 februari 2016 (zijnde de 10e dag na publicatie in het Belgisch Staatsblad).

Bron: http://www.taxworld.be/taxworld/renovatie-privewoningen.html?LangType=2067​

 


 

Belangrijke aanpassing voor indiening btw-aangiften – elektronische volmacht

Indien u beroep doet op een boekhouder of Accountant om uw periodieke btw-aangiften in te dienen, moet u vanaf 2016 een elektronische volmacht geven aan uw boekhouder/Accountant. Dit gebeurt via uw elektronische identiteitskaart en pincode.

Om deze volmacht tijdig in orde te brengen, vragen wij u om op ons kantoor langs te komen met uw identiteitskaart én pincode. Indien deze volmacht niet in orde is, kunnen wij geen btw-aangiften meer indienen voor uw dossier. Als u niet beschikt over een (geldige) pincode, dient u zich te richten tot de gemeentediensten om een nieuwe code aan te vragen. Opgelet, dit kan een paar weken duren.

 


 

De sociale bijdragen van de toekomst – nieuwe regels vanaf 2015

Vanaf 2015 betaalt u als zelfstandige sociale bijdragen op de inkomsten van het huidige boekjaar in plaats van op die van drie jaar terug. U zal jaarlijks een regularisatie ontvangen. Deze regularisatie zal telkens betrekking hebben op de inkomsten van twee jaar terug. Bijvoorbeeld: in 2017 zal u de regularisatie ontvangen van boekjaar 2015.

Er kunnen zich twee situaties voordoen:

  • Enerzijds kan u te weinig betaald hebben op uw inkomsten. In dit geval zal u het tekort moeten bijbetalen. Als u de voorgestelde bijdragen – of meer – heeft betaald, zal u geen interesten moeten betalen op het tekort. Heeft u echter minder betaald dan de voorgestelde bijdragen, en blijkt dat dit effectief te weinig was, wordt er een verhoging van 3% per kwartaal en 7% per jaar aangerekend.
  • Anderzijds kan u teveel betaald hebben op uw inkomsten. In dat geval wordt het saldo terugbetaald.

Bron: http://www.acerta.be/site/de-sociale-bijdragen-van-de-toekomst;jsessionid=E03A3CF846ECFEF1E8E428C6B3877BB4


 

Btw – vrijstellingsregeling: Verhoging van de drempel tot € 25.000,00 vanaf 1 januari 2016

 

De Europese Raad dient binnenkort aan België de machtiging te verlenen om vanaf 1 januari 2016 de drempel van de vrijstellingsregeling van belasting inzake btw te verhogen van € 15.000,00 naar € 25.000,00.

Indien u wenst te genieten van de vrijstellingsregeling van belasting en op voorwaarde dat uw onderneming:

  • in de loop van 2015 een omzetcijfer heeft gerealiseerd dat € 15.000,00 (exclusief btw) niet overschrijdt

of

  • in de loop van 2015 een omzetcijfer heeft gerealiseerd hoger dan € 15.000,00 (exclusief btw) maar niet hoger dan € 25.000,00 (exclusief btw)

en voor zover uw onderneming alle toepassingsvoorwaarden vervult,

kan de vrijstelling aangevraagd worden.

Bron: http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=4106


 

​Btw-tarief op onroerende werken aan privéwoning – Wijziging vanaf 01.01.2016 – Overgangsmaatregel

 

De ouderdomsvereiste van een woning voor de toepassing van het verlaagd btw-tarief van 6% voor renovatiewerken wordt vanaf 01.01.2016 verhoogd van 5 jaar naar 10 jaar.

​Deze wijziging werd door de Ministerraad van 27.11.2015 goedgekeurd en gaat in op 01.01.2016.

De Minister van Financiën voorziet in de volgende overgangsmaatregel: “werkzaamheden onderworpen aan een stedenbouwkundige vergunningsplicht of meldingsplicht waarvoor de aanvraag of melding is gedaan uiterlijk op 31.12.2015 kunnen blijven genieten van de toepassing van 6% btw volgens de huidige regels in de mate dat de betrokken facturen worden uitgereikt uiterlijk op 31.12.2017. Hetzelfde geldt voor contracten met vaste datum die zijn opgemaakt uiterlijk 31.12.2015.”

OPGELET​: de overgangsmaatregel is van belang voor:

– de werken die uiterlijk 31.12.2015 nog niet voltooid zijn en die vóór die datum nog niet volledig gefactureerd of betaald zijn;

– de werken die starten na 31.12.2015.

Bron: http://www.bibf.be/Index.asp?Idx=4112


 

De fiscus krijgt zicht op het uitgavenpatroon van de bedrijfsleider

 

Door privé-uitgaven te boeken op de R/C gunt u de fiscus een blik op het uitgavenpatroon van uw cliënt. Wanneer deze via de vennootschap grote privé-uitgaven zou doen (bijvoorbeeld verbouwingswerken aan de privéwoning, dure snoepreisjes, …) is het opletten geblazen.

De fiscus zou de vraag kunnen stellen hoe het gezin de aangehouden levensstijl kan verantwoorden met de aangegeven inkomsten van dat jaar in de aangifte personenbelasting of een aangifte in de roerende voorheffing (voor genoten interesten, dividenden, …).